ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เก็บพลาสมาแช่แข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑. alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion, ๑ val (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๖๕๔๗๒๖) จำนวน ๑๒๐ ไวเอิล
๒. latanoprost ๕ mg/๑๐๐ mL. eye drops, solution, ๒.๕ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๒๖๘๘๙) จำนวน ๗,๐๐๐ ขวด
 20/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  05/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคลีคลีนิก จำนวน ๒๘ รายการ  28/02/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๑,๕๒๔ ชุด  28/02/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 14 รายการ  26/02/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๘ รายการ  22/02/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน