ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
๑.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๒.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
๓.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรมเขตเมือง)
๔.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
 23/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) จำนวน ๖ อัตรา
๒.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน ๑ อัตรา
๓.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรมเขตเมือง) จำนวน ๑ อัตรา
๔.พนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา
๕.พนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๒ อัตรา
 14/03/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
 09/02/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
๑.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๒.ตำแหน่งพนักงานเปล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๓. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๔. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
๕. ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
 06/02/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 5. ตำแหน่งพนักงานเปล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 6. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 7. ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)  31/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  26/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  15/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
2. เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
3. ผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
5. พนักงานเปล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
6. พนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
7. พนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
 14/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  05/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ  03/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน